Rodzina 500+


Informacja w sprawie realizacji Programu „Rodzina 500+” w Skoczowie.

Zmiany od 1 lipca 2019 r.

- Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

- Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać od 1 lipca online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

- Od 1 sierpnia można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w ośrodku pomocy społecznej lub za pośrednictwem poczty.

Zachęcamy do składania wniosków online (szczegółowe informacje poniżej)

- Okres, na jaki będzie przyznane świadczenie wychowawcze rozpocznie się 1 lipca 2019r. i będzie trwał do 31 maja 2021r.

Każda osoba pobierająca świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, posiada prawo do świadczenia do 30-09-2019r. Składając wniosek na nowy okres świadczeniowy 2019/2021 należy wnioskować o świadczenie wychowawcze na każde dziecko.

 • pierwsze dziecko otrzyma świadczenie wychowawcze na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r.

 • drugie i kolejne dziecko otrzyma świadczenie na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r.

- Wprowadzenie 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko (dotyczy dziecka urodzonego po 30 czerwca 2019 r.).

- Nastąpiło zdecydowane skrócenie i uproszczenie wniosku ( z 10 stron do 4)

- Zrezygnowano z wydawania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia. Na informację nie należy odpowiadać.

- Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

- Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku (dotyczy sytuacji gdy osoba pobierająca świadczenie zmarła po 30 czerwca 2019 r.).

- Od 2021 roku nastąpi znaczące przesunięcie terminu składania wniosków o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na czerwiec – maj).

- świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Tu możesz pobrać wniosek:

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1Z.pdf/b31d82d8-d9f4-e76a-a7d5-0933eace61b3

 

  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW ONLINE:

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bakowość elektroniczną

https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna1

 

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-empatiamrpipsgovpl1

 

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS

https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-pue-zussw1

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

ZMIANY OD 01-07-2019r.

- Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora domu pomocy społecznej.

- Wniosek składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a nie zameldowania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

- W przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

- Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Ośrodek pomocy społecznej przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. Na przesłaną informację nie należy odpowiadać.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, ośrodek pomocy społecznej , odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania w ośrodku pomocy społecznej informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

- Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

- Każda osoba pobierająca świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, posiada prawo do świadczenia do 30-09-2019 r. Składając wniosek na nowy okres świadczeniowy 2019/2021 należy wnioskować o świadczenie wychowawcze na każde dziecko.

 • pierwsze dziecko otrzyma świadczenie wychowawcze na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r.

 • -drugie i kolejne dziecko otrzyma świadczenie na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r.

- Czasami konieczne jest złożenie 2 wniosków w jednej rodzinie.

Dwoje rodziców (związek nieformalny- rodzice nie są małżeństwem) i 3 dzieci w wieku 5, 10 i 12 lat (dziecko 5 -letnie jest dzieckiem wspólnym tych rodziców natomiast dziecko 10-letnie jest dzieckiem matki z poprzedniego związku, a dziecko 12 - letnie dzieckiem ojca z poprzedniego związku).

Uwaga: w tym przypadku istnieje konieczność złożenia dwóch wniosków przez każdego z rodziców na własne dziecko. Natomiast o świadczenie wychowawcze na wspólne dziecko, które rodzice razem wychowują (dziecko 5 - letnie) może ubiegać się matka albo ojciec w składanych przez siebie wnioskach na starsze dzieci.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka,

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Na jaki okres zostanie przyznane świadczenie wychowawcze?

 

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

UWAGA!!

W przypadku złożenia wniosku do dnia 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone za lipiec, sierpień, wrzesień oraz następne miesiące aż do maja 2021r.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Do kiedy będzie przyznane świadczenie?

 

 • Jeśli osoba złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze i nie został rozpatrzony do dnia 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 30 września 2019 r.

 

 • Jeśli osoba złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze po 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

 

Kiedy złożyć wniosek? Kiedy osoba otrzyma przyznane świadczenie wychowawcze?

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r., a w przypadku wniosków składanych w formie papierowej – od dnia 1 sierpnia 2019 r.

 

Jeżeli wniosek na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. zostanie złożony:

- do dnia 31 sierpnia 2019 r. to ustalenie i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2019 r.

- w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. to ustalenie i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.

- w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. to ustalenie i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.

- w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. to ustalenie i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.

- w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. to ustalenie i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 29 lutego 2020 r.

 

Każda osoba pobierająca świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, posiada prawo do świadczenia do 30-09-2019 r. Składając wniosek na nowy okres świadczeniowy 2019/2021 należy wnioskować o świadczenie wychowawcze na każde dziecko.

 • pierwsze dziecko otrzyma świadczenie wychowawcze na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r.

 • drugie i kolejne dziecko otrzyma świadczenie na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r.