Rada Miejska


Z prac Rady Miejskiej Skoczowa

Szanowni Państwo,

Sierpniowa sesja rozpoczęła się od wysłuchania informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Skoczów, którą przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Skoczowie kom. Wojciech Sikora oraz Komendant Straży Miejskiej w Skoczowie Marian Machalica. Komisarz Wojciech Sikora podkreślił, że na terenie naszej gminy spada liczba popełnianych przestępstw przy jednoczesnym wzroście wykrywalności sprawców. Z drugiej strony niepokoi stały wzrost liczby nietrzeźwych kierujących pojazdami.

Region Podbeskidzie NSZZ Solidarność zwrócił się do Burmistrza oraz Rady Miejskiej z wnioskiem o wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającą 40 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Wszystkie koszty związane z wykonaniem pomnika pokryte zostaną przez wnioskodawcę, czyli Region Podbeskidzie NSZZ Solidarność. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę i pomnik zostanie wzniesiony obok ronda Ofiar Stanu Wojennego.

Najważniejszym punktem sierpniowej sesji było podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzyświeć, co po wielu latach czekania umożliwi mieszkańcom realizację planów budowy nowych domów.

Przyjęta została uchwała wyrażająca zgodę na nabycie nieruchomości w Pierśćcu z przeznaczeniem pod rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego, który zaczyna zmagać się z problemem braku wolnych miejsc pochówku.

W porządku obrad znalazła się również uchwała w sprawie nowego regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skoczów. Najważniejszą zmianą jest wprowadza możliwość przekazania na PSZOK odpadów powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji, w szczególności igieł i strzykawek. Drugą bardzo istotną modyfikacją jest wprowadzenie wagowego limitu odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym roku kalendarzowym odbierane będzie maksymalnie 500 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych (wcześniej był to 1 m3).

W kolejnych punktach radni przyjęli zmiany w budżecie gminy, które w przypadku inwestycji dotyczyły:

- wprowadzenia do budżetu gminy wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.060.282 zł;

- zwiększenia środków na termomodernizację budynku szkolnego przy ul. Bielskiej 34 o kwotę 598 tys. zł;

- zwiększenia dotacji dla SOSiR-u z przeznaczeniem na termomodernizację budynku krytej pływalni „Delfin” (143 tys. zł);

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego związanego z przygotowaniem projektu na przebudowę ulicy Wiślańskiej (100 tys. zł);

- zakupu i wykonania piłkochwytów boiska przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Bładnice za kwotę 47.540 zł z czego 31.000 zł pozyskano w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”, a pozostała część wydatków pochodzi z funduszu sołeckiego oraz wpłat własnych.

W ramach zmian przyjętych w budżecie zrezygnowano z kredytu w wysokości 3.000.000 zł.

                Przyjęta została uchwała wyznaczająca termin przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej sołectwa Międzyświeć na dzień 14 września 2020 roku (godz. 16:45). Zebranie odbędzie się w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych w Międzyświeciu.

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji znajdują się na stronie www.skoczow.esesja.pl. Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 23 września o godz. 15.00.

Rajmund Dedio

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa