Punkt Informacji Turystycznej


Punkt Informacji Turystycznej jest placówką prowadzoną przez Biuro Promocji, Informacji i Turystyki UM Skoczów. Punkt oferuje miesz­kań­com gminy i osobom przyjezdnym infromacje o aktual­nych pro­pozy­cjach kul­tural­nych, ta­kich jak wy­sta­wy, kon­cer­ty, spektakle teatralne, pro­jek­cje filmowe. Dla osób za­in­te­reso­wanych do­stęp­ne są również informacje o o­biek­tach hi­sto­rycz­nych, szla­kach turystycz­nych, ekspozycjach muzealnych oraz informacje o a­trak­cjach tu­ry­stycz­nych Skoczowa i re­gio­nu. Dodatkowo można zasięgnąć prak­tycznych informa­cji z zakresu lokalizacji obiektów ga­stro­nomicz­nych, noc­le­gowych i  połączeń komunikacyjnych.

Dla osób zainteresowanych w punkcie dostępne są bezpłatne ulotki, broszury i informatory, stanowisko  kom­pu­te­rowe z  do­stę­pem do Internetu oraz ogólnodostępna sieć bezprzewodowa Wi-Fi. Przed wejściem do punktu oraz w pobliżu skoczowskiego dworca autobusowego umieszczono infokioski, z których można korzystać także poza godzinami pracy placówki.

Punkt Informacji oferuje również możliwość zapoznania się na miejscu z wydawnictwami poświęconymi Skoczowowi, np. archiwalnymi „Kalendarzami Skoczowskimi”, bezpłatnym czasopismem „Wieści Skoczowskie” itp. Do dyspozycji jest również mini biblioteczka. W punkcie prowadzona jest także sprzedaż pamiątek związanych ze Skoczowem.

Dodatkowo w siedzibie punktu mieści się „Galeryjka Miejska” Miejskiego Centrum Kultury "Integrator" prezentująca wystawy twórczości nieprofesjonalnej, rozwijającej się w najbliższych okolicach oraz działalności artystów uznanych w szerokim świecie sztuki. Brak „twórczej dyskwalifikacji” daje możliwość kompleksowego przeglądu artystycznego dorobku amatorów i profesjonalistów bez nakreślania różnic między nimi na płaszczyźnie estetyki.  

Serdecznie zapraszamy.

 

LOKALIZACJA

ARTadres

Rynek 18

43-430 Skoczów

Region turystyczny: Śląsk

Lokalizacja: w centrum miasta

 

KONTAKT

Telefon: 33 8533854, wew. 137, 156

Email: promocja@um.skoczow.pl

DOSTĘPNOŚĆ

Dostępność: cały rok

  • poniedziałek - piątek: 7.30 - 16.00
  • sobota: NIECZYNNE
  • niedziela: NIECZYNNE

UDOGODNIENIA

Bezpłatne: mapy, foldery i wydawnictwa, dostęp do komputera, Wi-Fi.

Obsługa w językach obcych: angielski

Sprzedaż pamiątek.