Deklaracja dostępności


Urząd Miejski w Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.skoczow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 22.09.2001 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest dostosowana do obsługi za pomocą technologii asystujących. 

Materiały opublikowane przed 23 września 2020 roku nie są w części dostępne:

 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • Filmy nie posiadają transkrypcji,
 • Niektóre dokumenty nie posiadają możliwości odczytu za pomocą technologii asystujących.

Materiały opublikowane od dnia 23 września mają zapewnioną dostępność cyfrową:

 • Zdjęcia posiadają opisy alternatywne,
 • Materiały wideo mają zapewnioną transkrypcję oraz w przypadku konieczności - audiodeskrypcję,
 • Dokumenty posiadają alternatywną formę odczytu za pomocą technologii asystujących,
 • Publikacje internetowe (miedzy innymi Wieści Skoczowskie) posiadają alternatywną formę tekstową w formacie HTML.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jan Stebel, jan.stebel@um.skoczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 726 888 707. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli oraz dostępności korytarzy, schodów i windy oraz opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Budynek Rynek 1 - Ratusz

Układ Pomieszczeń - Parter:

Biuro nr 1 – Ewidencja Działalności Gospodarczej

Biuro nr 2 – Kancelaria Urzędu, Kasa

Pomieszczenie nr 3 i 4 – Sala Sesyjna

Biuro nr 5- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Biuro nr 6 – Biuro Rady Miejskiej

Biuro nr 7 – Biuro informatyków

 

 

Układ pomieszczeń - 1 piętro:

Biuro nr 11 – Sekretariat Burmistrza Miasta Skoczowa

Biuro nr 12 – Sekretarz Gminy Skoczów

Biuro nr 13 – biuro radców prawnych

Biuro nr 14- Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru właścicielskiego, Audytor wewnętrzny, Inspektor ochrony danych osobowych

Biuro nr 15 – Wydział Spraw Obywatelskich i obronnych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Biuro nr 16 – Urząd Stanu Cywilnego

Układ pomieszczeń - 2 piętro:

 

Biuro nr 20 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Biuro nr 21 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Biuro nr 22 – Referat ds. Podatków i Opłat

Biuro nr 23 – Stanowisko ds. Kadr i Płac

Biuro nr 24 – Skarbnik Gminy Skoczów

Biuro nr 25 – Referat ds. Budżetu

Biuro nr 27 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 

 1. budynek posiada dwa czynne wejścia: Barierą architektoniczną pierwszego wejścia (głównego) są schody, które zlokalizowane są od strony Rynku.
  Bez barier architektonicznych do budynku prowadzi wejście (tylne), które jest zlokalizowane od strony zachodniej budynku. Osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich mogą się dostać  wprost z terenu gdyż budynek jest wyposażony w pochylnie .W celu przywołania obsługi na ścianie budynku został zamontowany wideo domofon. Żadne z drzwi wejściowych do budynku nie posiada systemu automatycznego otwierania na czujnik ruchu. W budynku nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych ani pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a;
 2. w poziomie parteru, bez barier architektonicznych, znajduje się dostęp do kasy urzędu miejskiego, Kancelarii Urzędu, Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz  Biura Rady Miejskiej. Dla osób słabo widzących na korytarzach i schodach są umieszczone poziome oznaczenia kontrastowe. Podłoga spełnia standard wysokiego kontrastu do ścian. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. Na pierwszym i drugim piętrze budynku brak barier architektonicznych poziomych. Barierą architektoniczna pionową są schody nie posiadające widny. Informacji udziela pracownik Kancelarii Urzędu znajdującej się na parterze. Informacji może udzielić również pracownik merytoryczny danej komórki organizacyjnej telefonicznie lub po wezwaniu przez pracownika Kancelarii Urzędu.
 3. zapewniony jest alternatywny dostęp do obsługi mieszkańców w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego na parterze, pokój nr 3 i 4, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby w Kancelarii Urzędu.

 

 

Budynek Rynek 17 – Wydział Funduszy Europejskich

 1. budynek posiada jedno wejście, które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Barierą architektoniczną pionową są schody prowadzące do wejścia oraz na poziom wysokiego parteru bez zamontowanych poręczy. Budynek nie posiada windy. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie; Budynek nie jest wyposażony w pochylnię czy platformę oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
 2. na wysokim parterze, gdzie znajduje się Wydział Funduszy Europejskich, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód. Pod warunkiem, że pokona barierę, o której mowa w podpunkcie a). W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 3. zapewniony jest alternatywny dostęp do obsługi mieszkańców w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego na parterze, pokój nr 3 i 4, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby w Kancelarii Urzędu lub pod numerem telefonu 33 82 80 141.

Budynek Rynek 18 -Biuro Promocji, Informacji i Turystyki, Informacja Turystyczna, Galeryjka Miejska ARTadres.

 1. budynek posiada jedno wejście, które jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Budynek jest wyposażony w pochylnię. Na korytarzu jest zamontowane oznaczenie kontrastowe dla osób słabo widzących. Przy wejściu znajduje się dzwonek na wysokości 1,6 metra. Budynek nie jest wyposażony w systemy udzielające informacji głosowych ani pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a;
 2. osoba niepełnosprawna może poruszać się po korytarzu Biura Promocji, Informacji i Turystyki. W budynku jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Mickiewicza 14 (budynek poczty polskiej)

Układ pomieszczeń

Parter – Straż miejska (Wejście od strony północnej bez barier architektonicznych)

1 piętro:

Biuro nr 101 Wydział Inwestycji i Rozwoju

Biuro nr 111 Wydział Inwestycji i Rozwoju

Biuro nr 109 – Zamówienia Publiczne

 

 1. budynek posiada jedno wejście z tyłu budynku, które  jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Dostępność jest zachowana z przyległego poziomu. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. W budynku nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
 2. W poziomie parteru bez barier architektonicznych znajduje się dostęp do Straży Miejskiej. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Klatka schodowa posiada poręcze. Brak barier architektonicznych na poziomie 1 pietra.
 3. zapewniony jest alternatywny dostęp do obsługi mieszkańców w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego (Rynek 1) na parterze, pokój nr 3 i 4, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby w Kancelarii Urzędu lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych dla budynku:
 6. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych dla lokalizacji budynków przy Rynek 1, Rynek 3 i Rynek 18 jest dostępne na płycie rynku.
  Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych dla lokalizacji przy Rynek 17 są dostępne od wschodniej strony budynku.
 7. Dla budynku położonego przy ul. Mickiewicza 14 miejsce parkingowe znajduje się przy południowej elewacji budynku - ulica Podkępie.

Miejsca parkingowe są ogólnodostępne. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość podjechania i zaparkowania bezpośrednio przy wejściu do budynku Rynek 1 (Ratusz) od strony Rynku. W takim przypadku osoba taka otrzymuje w Kancelarii Ogólnej doraźnie, na wniosek zezwolenie na postój w wyżej wymienionym miejscu, na czas niezbędny do załatwienia spraw w Urzędzie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Na teren budynków Urzędu Miejskiego w Skoczowie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim w Skoczowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Uwagi końcowe
Budynki urzędu miejskiego są obiektami wpisanymi do rejestru zabytków co powoduje ograniczenia prawne w dostępności architektonicznej. Obecnie trwa remont budynku przy Rynek 3, których celem jest likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę windy umożliwiającej dostęp do poszczególnych pięter kondygnacji budynku Ratusza;

Dodatkowo urząd podjął działania mając na celu:

 1. opracowanie tyflomapy,
 2. oznaczenia kontrastowe dla osób słabo widzących oraz w alfabecie Breille',
 3. dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 4. możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Urząd Miejski w Skoczowie złożył wniosek do projektu pn „Dostępny Urząd-Efektywny Samorząd” o dofinansowanie na poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Celem głównym projektu jest:

 1. Podniesienie kompetencji z zakresu stosowania rozwiązań uławiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami pracowników administracji publicznej;
 2.  Podniesienie kompetencji kooordynatorów/ek dostępności w Urzędzie oraz pracowników/ce urzędu zatrudnionych na stanowiskach kluczowych w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością.

Główne zadania projektu:

 1. .Przeprowadzenie przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji,
 2. Przeprowadzenie audytów i dostosowania stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 3. Przeprowadzenie audytów architektonicznych urzędów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 4.  Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności,
 5. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników/c działów kadrowych,
 6.  Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników/c urzędów zatrudnionych na stanowiskach kluczowych w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością.

Sprzęt planowany do zakupu dla Gminy Skoczów w ramach projektu:

L.p.

Nazwa

Ilość

Jednostka miary

1

Karty informacyjne
do umieszczenia na stronie www gminy

50

sztuk

2

Pola uwagi/pasy ruchu

 

 

3

Lupa elektryczna

1

sztuk

4

Interkom głosowy

1

sztuk

5

Tabliczka informacyjna
w języku braille’a (przydrzwiowa)

1

sztuk

6

Tabliczka informacyjna
w języku braille’a

20

sztuk

7

Kontrastowa tabliczka informacyjna

1

sztuk

8

Pętla indukcyjna

1

sztuk

9

Taśmy kontrastowe

1

komplet (20 sztuk)

10

Dzwonek i domofon

1

sztuk

11

Czytnik ekranu

1

sztuk