Nieodpłatne poradnictwo


Pełna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

W zakresie nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego dla osób zamieszkujących na terenie gminy Skoczów można zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie przy ul. G. Morcinka 18. OPS w Skoczowie prowadzi poradnictwo psychologiczne dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. tel. 33 853 34 52 lub osobiście w każdą środę w godz. 15.30-17.30

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ops.skoczow.pl

Sprawą rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień osób zamieszkujących teren gminy Skoczów zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skoczowie, która ma swoją siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie przy ul. Morcinka 18. Porady można uzyskać telefonicznie pod nr tel. tel. 33 853 34 52 lub osobiście (poniedziałek, wtorek, czwartek: w godz. 7.00-15.00; środa 7.00-16.00; piątek 7.00-14.00)

Porady i pomoc w zakresie profilaktyki uzależnień udziela również Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień w Skoczowie, Rynek 19 (siedziba Skoczowskiego Stowarzyszenia Abstynentów Klub „JONASZ” ) w drugi czwartek miesiąca w godz. 12.00-14.00 oraz trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.30-19.30.

 

Pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostanie udzielona za pośrednictwem Niebieskiej Linii Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  z siedziba w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 155 pod nr infolinii: 800 12 00 02.

Pełnione są również telefoniczne dyżury prawników pod nr tel.: (22) 666 28 503 – poniedziałek i wtorek 17:00-21.00 oraz przez komunikator SKYPE (dyżur w języku migowym) poniedziałki w godz. 13.00-15.00

Zgłoszenia i prośby o pomoc można kierować mailowo na adres: pogotowie.niebieska.linia4. e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info5. Więcej informacji na stronie: www.niebieskalinia.info

 

Bezpłatną pomocą dla osób bezrobotnych, zamieszkujących powiat cieszyński zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, mieszczący się przy Placu Wolności 6. Po pomoc należy zgłosić się osobiście – mogą zgłaszać się zarówno osoby bezrobotne, poszukujące pracy jak i pracodawcy i przedsiębiorcy poszukujący pracowników.

Obsługa stron ma miejsce od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 (wyjątek trzeci piątek miesiąca godz. 8.00-12.00). Rejestracja bezrobotnych: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 (wyjątek trzeci piątek miesiąca godz. 8.00-12.00)

 

Z zakresu praw konsumentów porad udziela Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie, który ma swoją siedzibę w  Starostwie Powiatowym w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, pokój 311.

Do obowiązków rzecznika należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów; występowanie do przedsiębiorców w sprawach o ochronę praw i interesów konsumentów; współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

Po pomoc można zgłaszać się osobiście (poniedziałek, wtorek i środa w godz. 7.30-15.30 oraz w czwartek w godz. 8.00-17.00) , telefonicznie pod nr tel.: 33 4777 311 lub mailowo sr@powiat.cieszyn.pl

 

Konsumenci mogą również szukać porady w Urzędzie Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1. Pod numerem infolinii konsumenckiej: 801 440 220 oraz pod tel.: 22 290 89 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00) uzyskają Państwo porady, dotyczące skutecznego składania reklamacji, zwrotu towaru, rozwiązania umowy z usługodawcą lub skutecznego dochodzenia swoich praw.

Poradami dotyczącymi praw dziecka, w szczególności dzieci niepełnosprawnych, które mają utrudniony start życiowy zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka, który swoją siedzibę ma w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30/32 (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15). O prawa dziecka dowiadywać możemy się elektronicznie – pisząc na adres rpd@brpd.gov.pl, telefonicznie – pod nr tel.: 22 583 66 00, fax: 22 583 66 96, infolinia: 800 12 12 12.  Ważne informacje znajdą Państwo również na stronie www.brpd.gov.pl

 

Z zakresu praw pacjenta bezpłatną pomoc i poradę mogą Państwo uzyskać w kilku punktach.

Jednym z nich jest Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych w Cieszynie, z siedzibą przy ul. Bobreckiej 27. Sekcja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Pacjenci mogą uzyskać pomoc również telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel.: 33 857 86 51 lub na infolinię: 800 190 590.

Śląski Odział Wojewódzki NFZ w Katowicach, mieszczący się  przy ul. Kosshuta 13 również udziela bezpłatnych porad pacjentom z zakresu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz ochrony ich praw w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku. Z placówką można również kontaktować się telefonicznie pod nr infolinii: 800 159 590

Poradnictwo dla pacjentów prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie z siedzibą przy ul. Grójeckiej 186 (czynne w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku). Porady są udzielane również telefonicznie oraz drogą mailową. Podajemy dane do kontakt: nr tel.: 22 572 60 00, fax: 22 572 63 33, Infolinia: 800 190 590, e-mail: infolinia@nfz.gov.pl. Ważne informację dostępne są również na stronie internetowej: www.nfz.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta mieści się w Warszawie przy ul. Młyńskiej 46. Tam znajdziemy porady prawne określone w ustawie o prawach pacjenta. Obowiązuje rejestracja mailowa (rezerwacja@rpp.gov.pl) lub telefoniczna (22 532 82 43). Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 działa nr infolinii: 800 190 590, pod którym otrzymacie Państwo  bezpłatne porady. Sekretariat Rzecznika Praw Pacjenta jest czynny w poniedziałek w godz. 9.00-18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00. Kontakt z sekretariatem: tel.: 22 532 82 50, fax: 22 532 82 30, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl Ważne informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.bpp.gov.pl

Ochroną praw osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym prawami osób uzależnionych od środków psychoaktywnych zajmują się Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego: Marek Zimnal: (tel.: 664 331 434); Fundacja Św. Elżbiety Węgirskiej z siedzibą w Cieszynie przy ul. Katowickiej 1 (tel. 33 852 80 79) oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 (tel. 33 852 05 11). Po pomoc do Fundacji Św. Elżbiety Węgierskiej należy zgłaszać się osobiście w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. 8.00-11.00, natomiast przy ul. Bielskiej 4 pomoc udzielana jest w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. 11.30-16.00.

 

Osoby zamieszkujące powiat cieszyński po bezpłatną poradę z zakresu ubezpieczeń społecznych mogą zgłaszać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Cieszynie przy ul. Bielskiej 29. Informacje można uzyskać osobiście w godz. pracy placówki (poniedziałek 8.00-17.00 oraz od wtorku do piątku 8.00-15.00) lub telefonicznie pod nr tel.: 801 400 987 (tylko z telefonów stacjonarnych) lub 22 560 16 00 (telefony komórkowe lub stacjonarne).

 

Z zakresu nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy porad udziela Państwowa Inspekcja pracy Oddział w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Piastowskiej 40. Porady udzielane są po stawiennictwie osobistym we wtorki i piątki w godz. 10.00-14.00. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 33 829 13 40, 32 604 12 08 i na stronie internetowej www.katowice.oip.pl

Nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prawa pracy udziela Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy przy Głównym Inspektoracie Pracy, mające swoją siedzibę przy ul. Barskiej 28/30 w Warszawie. Porady są udzielane również telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 pod nr telefonów: 801 055 055 ( z telefonów stacjonarnych); 22 330 0330 (z telefonów komórkowych); +48 22 330 0330 (z zagranicy). Ważne informacje można również znaleźć na stronie internetowej: www.kip.gov.pl