Ogłoszenia


13 sierpnia 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym - w drodze zamiany, nieruchomość oznaczoną jako działki nr 792/1, 793/1 oraz 807/1 w Wiślicy, o powierzchni odpowiednio 0,0020 ha, 0,0055 ha i 0,0037 ha, zapisane w KW nr BB1C/00057401/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Wiślica, działka 792/1 znajduje się w jednostce 13KD (drogi klasy dojazdowej), działka 793/1 znajduje się w jednostkach 23MN (tereny dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej) oraz 10KD (drogi klasy dojazdowej), natomiast działka 807/1 znajduje się w jednostkach 23MN (tereny dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej), 10KD (drogi klasy dojazdowej) oraz 4KL (droga klasy zbiorczej). Przez działki nie przebiega żadne uzbrojenie podziemne. Działki te są w znacznej części zajęte przez ogrodzenie. Posiadają dostęp do drogi publicznej. Działki 792/1, 793/1 i 807/1 w Wiślicy mają kształt nieregularny, działka nr 793/1 ma około 40m długości i średnio 1m szerokości, działka nr 792/1 ma 30m długości a w najszerszym miejscu 1m szerokości natomiast działka 807/1 ma kształt zbliżony do trójkąta o szerokości podstawy około 4,5m i wysokości nieco ponad 14m. Teren płaski.

Wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę 7.011,00 zł (słownie: siedem tysięcy jedenaście złotych), w tym 23% podatku VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.