Ogłoszenia


21 sierpnia 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym - w drodze zamiany, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 3/1, położoną w obrębie 5 miasta Skoczowa, o powierzchni 0,0115 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00040348/1, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa, obręb 5, działka 3/1 znajduje się w jednostkach strukturalnych: 1MN1 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), 1R (tereny rolnicze) oraz 1KDD (drogi klasy dojazdowej). Przez działkę przebiega przyłącze gazociągowe do istniejącego budynku nr 7. Działka ta jest zabudowana werandą budynku mieszkalnego. Posiada dostęp do drogi publicznej. Działka 3/1 ma kształt nieregularny, ze spadkiem w kierunku północnym. Nieruchomość ma długość około 70m, a w najszerszym miejscu około 2m szerokości. Działka ta wykorzystywana jest jako obejście budynku mieszkalnego.

Wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę 9.116,80 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy), w tym 23% podatku VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.