Aktualności


Osiedle „Za Wisłą” – spotkanie z mieszkańcami
25 września 2020

W czwartkowe popłudnie 24 września w auli Szkoły Podstawowej nr 3  przy ul. Osiedlowej 1, odbyło się spotkanie mieszkańców Osiedla „Za Wisłą”. W spotkaniu mieszkańców z Zarządem Osiedla „Za Wisłą” uczestniczyli burmistrz Mirosław Sitko, przewodniczący rady miejskiej Rajmund Dedio, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Magdalena Fober, przedstawiciel MZD Zbigniew Malec, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Janusz Międzybrodzki, zastępczyni naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Izabela Stanula oraz przedstawiciele służb mundurowych: dzielnicowy Rafał Pszczółka oraz przedstawiciel Straż Miejskiej w Skoczowie Janusz Melcer. Gościem na zebraniu była dyrektor SP3 Małgorzata Jasionowicz.

Zebranie prowadziła przewodnicząca zarządu osiedla Danuta Gabzdyl, a protokolantem została Teresa Papkala.

Danuta Gabzdyl przedstawiała zebranym sprawozdanie z działalności Osiedla „Za Wisłą” od 1 września 2019 roku do 31 sierpnie 2020 roku.

Zarząd osiedla spotykał się co miesiąc aż do marca 2020 – z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-Cov2 regularne spotkania zostały zawieszone. Zebranie zarządu odbyło się we wrześniu w celu przygotowania spotkania z mieszkańcami.

Do marca 2020 r. świetlica było otwarta dla mieszkańców – jeden dzień przeznaczony dla dzieci dwa na spotkania dorosłych. Świetlica od marca jest nieczynna z uwagi na pandemię.

Od września 2019 r. Zarząd osiedla „Za Wisłą” współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skoczowie – w świetlicy przy ul. Słonecznej 16 odbywały się zajęcia dla mieszkańców obszaru Zawiśla i Bajerek. Zarząd osiedla otrzymywał z tego tytułu wpłaty za najem świetlicy – stawka ustalona jest na 30 zł/h. do marca 2020 r. do kasy zarządu wpłynęło ponad 500 zł.

Największym wydatkiem zarządu osiedla są koszty związane z wynajmem świetlicy osiedlowej od wspólnoty mieszkaniowej oraz koszt energii elektrycznej (do marca 2020 r. koszty te przekroczyły kwotę 3 tys. zł).

Do marca 2020 r. zarząd osiedla zorganizował: wycieczkę dla dzieci do Muzeum Ognia w Żorach (koszt poniesiony z budżetu osiedla to 900 zł); wyjazd do Chaty Chlebowej (zorganizowana wspólnie z OPS, koszt: 570 zł); dwudniową wycieczkę do Sandomierza i na ziemię Świętokrzyską (koszt: 1 670 zł); Mikołajki (przygotowanych 180 paczek) dla dzieci i Dzień Seniora dla 50 osób (zorganizowane wspólnie z OPS – koszt: 4 tys. zł). Przewodnicząca podkreśliła, że podczas Dnia Seniora występ przygotowały dzieci z SP3, a uczestnicy spotkania byli bardzo wzruszeni.

Za rok 2019 pozostała kwota do wykorzystania w wysokości 4,5 tys. zł. Budżet osiedla „Za Wisłą” z początkiem roku 2020 r. wynosił 26 500 zł. Do 31 sierpnia br. wydatkowano ponad 7 tys. zł na wynajem świetlicy (w tym ponad 500 zł to koszy energii elektrycznej).

W okresie do marca 2020 r. zarząd osiedla zorganizował kilka kuligów w Wiśle Czarnym (koszt: 2 245 zł), w których łącznie wzięło udział 140 osób oraz zajęcia dla dzieci w czasie ferii, które obejmowały wyjścia do kręgielni, sali zabaw oraz dyskotekę. Na przygotowanie Dnia Kobiet przeznaczono nieco ponad 550 zł.

Z powodu pandemii odwołano planowany wyjazd do Centrum nauki w Ostrawie. Do 31 sierpnia 2020 r. z kasy zarządu wydatkowano ponad 10 tys. zł.

Przewodnicząca Zarządu Danuta Gabzdyl serdecznie podziękowała wszystkim za dobrą współpracę. Szczególne słowa uznania skierowała do osób, które przychodzą do świetlicy osiedlowej i pomagają z dobrej woli np. przy przygotowywaniu paczek czy wystroju. Zaprosiła również mieszkańców osiedla do zgłaszania wniosków. Wnioski przyjmowane są w poniedziałki i środy w godz. 15.00-17.00. w świetlicy osiedlowej przy ul. Słonecznej 16. Uwagi zgłaszane przez mieszkańców Danuta Gabzdyl, jako przewodnicząca zarządu osiedla, przekazuje na comiesięcznych zebraniach sołeckich organizowanych przez włodarzy gminy.

Mieszkańcy osiedla jednogłośnie podjęli uchwałę przyjmującą plan wydatków na rok 2021. Rada w dalszym ciągu będzie kontynuować swoją działalność przeznaczając środki na:

- spotkania integracyjne dla dzieci i dorosłych (w tym zajęcia dla dzieci);

- wycieczki;

- organizację zawodów sportowych:

- doposażenie świetlicy w sprzęty (np. sprzęt sportowy);

- utrzymanie świetlicy.

Wnioski mieszkańców:

- Uprządkowanie skrętu z ul. Bielskiej na ul. Kiczycką – kostki brukowe, którymi wyłożone są wysepki w tym rejonie są obluzowane, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo zarówno dla pieszych jak kierujących samochodami (ul Bielska jest drogą wojewódzką – sprawa zostanie zgłoszona).

- Prośba o rozeznanie sprawy wytyczenia przejścia dla pieszych na ul. Kiczyckiej – obecnie jedno przejście dla pieszych znajduje się na początku ulicy (przy skrzyżowaniu z ul. Bielską) oraz przy sklepie Delikatesy Centrum. Burmistrz Mirosław Sitko wyjaśnił, że nie ma możliwości zrobienia przejścia dla pieszych, które nie prowadzi na chodnik – przejście dla pieszych nie może prowadzić na pobocze, przejście dla pieszych nie może być też zlokalizowane w bliskiej odległości od zakrętu. Przejścia muszą być wytyczone zgodnie z obowiązującymi przepisami). Zaplanowano wizję lokalną.

- Wniosek za dalsze oświetlenie ulic w gminie. Izabela Stanula oraz burmistrz Mirosław Sitko przybliżyli procedurę stworzenia nowego oświetlenia, które obejmują część projektową (wstępnie zaplanowana w budżecie gminy) oraz czas potrzebny na negocjacje „z Tauronem”.

- Mieszkańcy Dolnego Boru złożyli wnioski do burmistrza oraz do Miejskiego Zarządu Dróg o remont drogi prowadzącej do kilku domostw oraz o uporządkowanie zarośli, które zasłaniają widok, przez co wyjazd z drogi podporządkowanej jest bardzo niebezpieczny.

- Prośba o uprzątnięcie terenu skrzyżowania ul. Słonecznej i Południowej. Zalegają tam śmieci, pudła oraz resztki ubrań (dawniej stał w tym miejscu kontener na odzież używaną).

Burmistrz odpowiedział na pytanie dotyczące remontu ul. Góreckiej oraz zaznaczył, że odcinek między torowiskami będzie remontowany w późniejszym terminie – zadanie to leży po stronie PKP. Według umowy wykonawca remontu ul. Góreckiej ma czas do końca grudnia 2020 r. na zakończenie prac. Ważnym etapem jest umocnienie koryta Bajerki jeszcze przez położeniem nowej nawierzchni asfaltowej, by sprzęt ciężki jej nie niszczył. Jest szansa na szybsze oddanie drogi do użytku lecz jest to zależne od warunków atmosferycznych.

Na zakończenie Rajmund Dedio poinformował mieszkańców, że na mocy uchwały rady Miejskiej Skoczowa Laurem Srebrnej Cieszynianki w roku 2020 zostanie uhonorowany Alojzy Foltyn – mieszkaniec osiedla „Za Wisłą”, zgłoszony do odznaczenia przez Danutę Gabzdyl.

Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko wręczył podziękowania osobom, które włączyły się w akcję szycia maseczek dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie. Maseczki trafiły do mieszkańców gminy. Podziękowania odebrała Teresa Papkla oraz przekazano podziękowania dla Bronisławy Leśniak, Joanny Michalak, Natalii Wyrwy i Haliny Szostok.

Pozostałe aktualności