Zamówienia publiczne


Tytuł:Usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych nielegalnie magazynowanych na terenie gminy Skoczów, sołectwo Wiślica, ul. Północna 188 (działka nr 692/12), w trybie art. 26a o odpadach
Numer sprawy:BZP.271.9.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2020-09-10
Termin składania ofert:2020-09-18 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe