Ogłoszenia


25 września 2020
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 3, przy ul. Góreckiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekstjednolity:Dz. U. z 2020r. poz. 293 zpóźn.zm.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r.  poz. 283 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałyRady Miejskiej Skoczowa Nr XII/132/2019 z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 3, przy ul. Góreckiej.

zawiadamiamo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 3, przy ul. Góreckiej

wraz z prognoząoddziaływania na środowisko, w dniach od 28.09.2020 r. do 19.10.2020 r.w siedzibie Urzędu Miasta Skoczowa, Rynek 1, 43-430 Skoczów,  pokój nr 27, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 06.10.2020 r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów, pokój nr 3 ( sala sesyjna ) o godz.: 1400

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcieplanu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmiedo Burmistrza Miasta Skoczowa:

·  na adresUrzędu Miasta Skoczowa, Rynek 1, 43-430 Skoczów,

·  drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP  

  opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP,

·  drogą elektroniczną na adres e-mail: um@um.skoczow.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2020 r. 

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 w/w ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2020 r.,w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, na jego adres lub drogą elektroniczną, na adres um@um.skoczow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest  Burmistrz Miasta Skoczowa.

Pliki do pobrania: